امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اساسنامه صندوق پس انداز و قرض الحسنه ولیعصر (عج) طبس

اين صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسلام و با استظهار به عنايات خاصه حضرت بقيت الله العظم حضرت امام زمان حجت ابن الحسن العسكري عجل الله تعالي فرجه الشريف ، به منظور انجام خدمات عام المنفعه وكمك به تأمين نيازها و بهبود زندگي نيازمندان جامعه و اعطاي وامهاي بدون بهره (( قرض الحسنه‌ )) از طريق دريافت پولهاي ذخيره شده توسط مردم كه بصورت قرض دراختيار صندوق قرار خواهند داد با حفظ ورعايت موازين شرعي و مقررات جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميگردد.

فصل اول : مشخصات

نام – تابعيت – مدت -  مركز – موضوع –  سرمايه

ماده 1- اين موسسه به نام صندوق پس انداز و قرض الحسنه ولیعصر است  كه دراين اساسنامه اختصاراً  صندوق ناميده مي شود.

ماده 2- صندوق پس اندازوقرض الحسنه ولیعصر و اعضاي وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراني اعلام مي دارند.

ماده3- صندوق براي مدت نامحدود تشكيل شده است.

ماده4- تاريخ تأسيس صندوق ۲۲ اسفند ۱۳۵۲ هجري شمسي است .

ماده 5- مركز اصلي صندوق در طبس است .

ماده6- موضوع صندوق انجام كارهاي عام المنفعه بطور غير انتفاعي و به شرح زير مي باشد.

            الف- پرداخت وامهاي بدون بهره ( قرض الحسنه) و اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي با رعايت موازين شرعي .

            ب – دريافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلي و خارجي و قبول هدايا.

            ج – وصول وجوه و اسناد امانتي اشخاص و قبول نمايندگي و وكالت.

            د- اقدام درجهت اشاعه و نشر وترويج فرهنگ اسلامي و انتشارهرگونه مطبوعه اي پس از كسب اجازه از اداره ارشاد اسلامي محل و دريافت پروانة انتشار با رعايت  كامل قانون مطبوعات ، انجام خواهد گرفت .

            هـ - افتتاح حسابهاي پس انداز و جاري و سپرده ثابت و يا هرنوع حساب بدون  بهره ديگر.

تبصره 1-  از آنجا كه كلية اهداف و فعاليتهاي صندوق منحصراً درجهت جلب رضاي خداوند و خدمت به جامعه مسلمين است ، لذا كيفيت آن مطابق با قوانين فقهي ، شرعي و مقررات كشوري وبر اساس آيين نامه هاي داخلي خواهد بود.

تبصره2- طرحها وبرنامه ها و ساير اقداماتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد پس از موافقت وزارتخانه و يا سازمان دولتي ذيربط به مرحلة اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره3- صندوق قرض الحسنه پس اندازوقرض الحسنه ولیعصر و اعضاي وابسته به آن بنام صندوق حق فعاليت و وابستگي به احزاب سياسي و گروههاي سياسي را ندارند.

ماده 7 – سرمايه صندوق مبلغ یک میلیون ريال است كه توسط هيات مؤسس و مردم تامين گرديده است .

فصل دوم : اركان صندوق

ماده8-  اركان صندوق عبارتند از : هيأت امناء ، هيأت مديره و بازرسان كه تابع مقررات كلي اساسنامه خواهند بود.

ماده9- هيأت امناء صندوق مركب از 25 نفر است كه از سوي مؤسسين انتخاب مي شوند . اين هيأت بالاترين مقام صندوق بوده ودرهرحال وهرمورد نايب مناب مؤسسين مي باشد.

ماده10- هريك از افراد هيأت امناء بايد در هنگام حيات يك نفر متدين و مورد اعتماد كه داراي صلاحيت اخلاقي باشد براي جانشيني خود معرفي نمايد كه بعد از وفات وي بعنوان عضو هيأت امناء انجام وظيفه نمايد. عضو مذكور بايد مورد قبول حداقل 4/3 اعضاي هيأت امناء قرار گيرد و به همين ترتيب هر كس كه بعداً به عضويت هيأت امناء برگزيده شود بايد جانشين خود را به ترتيب ذكر شده معين و معرفي نمايد ، بطوري كه تكاليف و وظايف مقرره در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد.

تبصره 1-  چنانچه هر يك از اعضاي هيأت امناء در زمان حيات خويش از تعيين و معرفي جانشين و يا از ادامه همكاري به هر صورت و به هر كيفيت خودداري نمايد، هيأت امناء شخص واجد شرايط و مورد اعتماد خود را از ميان داوطلبان و با اكثريت آراء انتخاب نموده و بعنوان عضو هيأت امناء به جانشيني شخص مذكور خواهد پذيرفت .

تبصره 2- امتناع يا عدم حضور درجلسات در صورتي محرز ميشود كه عضو ممتنع كتباً انصراف خود را به هيأت امناء اطلاع دهد و در غير اينصورت با اخطار كتبي هيأت امناء چنانچه ظرف مدت پانزده روز، عضو مذكور حاضر به ادامه همكاري نشود و يا علت عدم حضور خود را ارايه ندهد ، از عضويت درهيأت امناء مستعفي تلقي مي شودو هيأت امناء براي انتخاب جانشين او تصميم خواهد گرفت .

تبصره 3- چنانچه اكثريت هيأت امناء تشخيص دهند كه يكي از اعضاء هيأت يا جانشين او فاقد صلاحيت اخلاقي وديني است و يا بعداً اين تغيير در او بوجود آيد ، شخص ديگري را كه واجد شرايط و مورد اعتماد باشد با اكثريت آراء بجاي شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود .

ماده 11- هيأت امناء حداقل هر سه ماه يكبار براي رسيدگي به امور صندوق تشكيل جلسه خواهند داد . دعوت از اعضاي هيأت امناء بوسيلة رييس هيأت مديره و يا نايب رييس بعمل خواهد آمد، و در مورد ضروري 5/1 اعضاي هيأت امناء و يا هيأت مديره و يا بازرسان مي توانند هيأت امناء را دعوت كنند.

تبصره- جلسه هيأت امناء با حضور حداقل 3/2 اعضاء رسميت خواهد يافت .

ماده12- دعوت هيأت امناء بوسيله پست يا تلفن و يا به هر نحو مقتضي ديگر بعمل خواهد آمد. فاصله تاريخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه بايد حداقل پنج روز باشد.

ماده13- تصميمات هيات امناء با راي 3/2 افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده14- وظايف و اختيارات هيأت امناء عبارتست از :

رسيدگي به تراز نامه و بيلان – استماع گزارش بازرسان – انتخاب و عزل و تجديد انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان – تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي صندوق – اصلاح اساسنامه بجز در مواردي كه مربوط به اهداف و مدت صندوق است – تأمين زيان احتمالي – تعيين خط مشي صندوق – انحلال و تصفيه .

ماده15- هيأت مديره صندوق داراي حداقل هفت نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود كه توسط هيأت امناء از بين اعضاء يا از خارج به مدت سه سال انتخاب ميشوند.

ماده16- شركت اعضاي اصلي هيأت مديره در جلسات هيأت مديره ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي ، تا سه جلسه متوالي در حكم  استعفاي عضو غايب خواهد بود.

ماده17- درصورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هريك از اعضاء هيأت مديره ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده رسميت هيأت ، مديره بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده18- صاحبان امضاء ، اعضاي اصلي هيأت مديره بوده و كليه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور بايد با امضاي حداقل دو نفر از اعضاي اصلي و مديرعامل و يا قائم مقام او و مهر صندوق معتبر خواهد بود .

ماده19– هيأت مديره بايد در نخستين جلسه خود كه حداكثر يك هفته بعد از انتخاب آنان توسط هيأت امناء تشكيل خواهد شد، از بين خود يك نفر را بعنوان رييس هيأت مديره و يك نفر را بعنوان  نايب رييس انتخاب نمايند.

ماده20- انتخاب مجدد هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره بلامانع است .

ماده21- هيأت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد ، بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رييس يا نايب رييس يا مدير عامل و يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تشكيل جلسه فوق العاده  خواهد داد . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيأت مديره حداكثر سه روز خواهد بود.

ماده22- جلسه هيأت مديره در صورتي رسمي و معتبر خواهد بود كه حداقل با حضور 3/2 اعضاء تشكيل شود. هر گونه تصميم با راي موافق اكثريت مطلق هيأت مديره معتبر خواهدبود.

ماده23- وظايف و اختيارات هيأت مديره :

نمايندگي در برابر اشخاص ثالث ، ادارات و مؤسسات دولتي و خصوصي – عزل ونصب ماموران و كاركنان صندوق – تعيين شغل يا ترفيع و تنبيه و اجراي شرايط استخدامي – افتتاح حساب جاري و هر گونه حساب ديگر نزد بانكها و يا ساير مؤسسات  واشخاص حقوقي و اعتباري – وصول مطالبات و پرداخت ديون صندوق – قبول تعهد – ظهر نويسي و يا قبولي – انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تفسير و تبديل و فسخ و اقامه و ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق – اجاره و استيجاره  و واگذاري و فسخ اجاره و درخواست تعديل و دفاع از آن – رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق – اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختيارات در كليه مراحل دادرسي اعم از دادگاههاي صلح و عمومي و ديوان كشور و ساير مراجع  با حق مصالحه و سازش و تعيين وكيل با حق توكيل غير، ارجاع دعوي به داوري وتعيين داورو وكيل با حق توكيل غير و لو كراراً و عزل و انتخاب مجدد آنها ، ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعيين جاعل ، تعيين ميزان حق الوكاله انتخاب مصدق و كارشناس ، اقرار نسبت به كليه امور، دعوي خسارت جلب ثالث و دفاع از آنها ، دعوي متقابل و دفاع از آن، درخواست صدور اجرائيه اعم از دادگاههاي دادگستري و اجراي ثبت و هر دادگاه ديگر و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به – اجراي مصوبات هيأت امناء – قبول يا رد هدايا و وجوه بلاعوض با كسب اختيار تام در نوع مصرف آن .

ماده24- هيأت مديره بايد از بين خود يا از خارج يك نفر شخص حقيقي ايراني مسلمان و خوشنام را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد. مدير عامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض شده است نماينده صندوق محسوب شده و از طرف صندوق حق امضاء دارد.

ماده25- اگر مدير عامل عضو هيأت مديره باشد ، دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود ، ولي در هر حال انتخاب مجدد بر طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع است.

ماده26- مدير عامل مي تواند به مسؤوليت خود براي خويش قائم مقام و يا معاون انتخاب نموده و با قبول مسؤوليت كامل ، تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به او يا هر يك از كاركنان صندوق تفويض نمايد.

ماده27- هيأت امناء يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال از بين خود يا از خارج انتخاب مي كند.

ماده28- بازرس بايد درباره صحت صورت دارايي و عملكرد صندوق و دربارة صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران دراختيار هيأت امناء گذاشته اند كتباً اظهار نظر نمايد.

ماده29- در صورت فوت يا استعفاء يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي البدل بجاي او انجام وظيفه خواهد كرد.

ماده30- بازرس مي تواند در هر موقع و به هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات صندوق انجام داده و اسناد ومدارك واطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده هيأت امناء را بنمايد.

ماده31-  هيأت مديره و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي هيأت امناء تعيين و معرفي نشده است ، به مسؤوليت خود باقي خواهد ماند.

فصل سوم : سال مالي – انحلال و تسويه

ماده32- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد. اولين سال مالي صندوق از تاريخ ثبت تا پايان اسفند همان سال است .

ماده33- انحلال و تسويه : چنانچه به عللي تصميم به انحلال صندوق گرفته شود ، ويا بعللي منحل گردد، كلية دارايي اعم از منقول و غير منقول پس از مطالبات و پرداخت بدهي ها با نظر نمايندة ولي فقيه به يكي از مؤسسات داخل كشور واگذار خواهد شد.

ماده34- هيأت امناء با اكثريت 4/3 مجموع آراء ، پنج نفر را از بين خود يا اعضاي هيأت مديره يا خارج ، بعنوان هيأت تسويه انتخاب مي نمايد.

ماده35- هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و هيأت مديره پس از موافقت شهرباني قابل اجرا مي باشد.

ماده36- اين اساسنامه در سه فصل و سي و شش ماده و هفت تبصره ، به تصويب رسيده و قابل اجراست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا