امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نمونه قرارداد و شرایط عمومی افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی

((قرارداد و شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري و پس انداز براي اشخاص حقيقي و حقوقي))

1-مديران موسسه بدينوسيله اعلام مي دارند مدارك معتبر فعلي موسسه همان اوراقي هستند كه به صندوق تسليم شده و متعهدند هر نوع تغييري كه در اساسنامه و يا تصميمات هيات مديره در رابطه باسمت ، اختيارات ، مدت ماموريت ، صاحبان امضاء و يا مكان شركت بعمل آيد بلافاصله صندوق را مطلع سازند.

تبصره:انقضاي مدت اختيارات مديران و عدم معرفي امضاء داران تعهد آور شركت به صندوق موجب عدم پرداخت حواله هاي صادره شركت نخواهد بود.

2- صندوق فقط ملزم به پرداخت وجه حواله هايي است كه صادركننده در حسابي كه عهده آن ، حواله صادر نموده و وجه كافي داشته باشد و اعتراض وي داير بر اينكه در حسابهاي ديگر خود
موجودي داشته مسموع نمي باشد.

3- مشتري حق ندارد به اعتبار اسنادتجاري كه به صندوق تسليم نموده مادام كه وجوه آنها به حساب او واريز نشده حواله صادر نمايد و صندوق الزامي به پرداخت وجه چنين حواله هايي را
نخواهد داشت.

4-صندوق هنگام پرداخت وجه حواله دقت لازم را در صحت مندرجات و امضاء صادر كننده در حدود بانكداري خواهد نمود. با اين حال در مورد جعل امضاء و يا الحاق در مندرجات حواله ، در صورتي كه تشخيص آن در بدو امر ممكن نباشد و ظاهراً امضاء صادر كننده در حدود عرف بانكي طبق نمونه اي باشد كه مشتري به صندوق سپرده شده هيچگونه مسووليتي متوجه صندوق نبوده و صرف تشخيص صندوق ، ملاك رفع مسووليت خواهد بود . بعلاوه صندوق مسووليتي در مورد تقلب و الحاق در ظهر چك يا جعل امضاء ظهرنويسان نخواهد داشت.

تبصره: در مورد حواله هايي كه داراي ظهر نويسان متعدد مي باشندصرف تشخيص صندوق به اينكه رديف ظهرنويسيها مرتب است و احراز هويت آخرين امضاء كننده حواله كه آنرا به صندوق ارائه داده ، كافي است و صندوق هيچگونه مسووليتي نسبت به صحت امضاء و احراز هويت ساير ظهر نويسان نخواهد داشت.

5- دسته حواله منحصراً به خود مشتري/ دارندگان حق امضاء ، مصرح در اساسنامه شركت تحويل مي گردد . مگر اينكه آنها كتباً شخص ديگري به صندوق معرفي نمايند و تحويل گيرنده موظف است اوراق آنرا در صندوق شمارش نموده و از صحت تعداد برگها اطمينان حاصل نمايد.

6- صاحب حساب موظف است دسته حواله هايي را كه از طرف صندوق دريافت نموده حفط كند ، بنابراين كليه زيانهايي كه در اثر عدم رعايت اين امر و گم شدن برگ درخواست دسته حواله و تقلب در اوراق دسته حواله صورت گيرد متوجه صاحب حساب خواهد بود.

7- اسناد, دفاتر , گزارشات و همچنين عمليات الکترونيکي ضبط شده درفايلهاي سيستم رايانه اي صندوق در مقابل ادعاي دارندگان حساب بعنوان دليل و مدرك معتبر مي باشد.

8- صندوق براي وصول هر نوع مطالبات مستقيم و غيرمستقيم و خسارات ناشي از وامهاي سابق خود از صاحب حساب اعم از اينكه صاحب حساب خود بدهكار بوده و يا ضمانت شخص ثالثي را در قراردادها به نفع صندوق نموده باشد حق دارد با رعايت مقررات قانوني از اسناد و اوراق بهادار اعم از موجودي حساب پس انداز و يا در مورد حساب جاري ( پس از اطلاع به مشتري) و غيره هر نوع مال و طلب صاحب حساب نزد خود يا ساير شعب صندوق تحت هر عنوان مي باشد بدون انجام هيچگونه تشريفات قضايي پاياپاي يا برداشت نمايد و بنا بر نظر و تشخيص خود بابت هر طلب و خسارتي كه بخواهد محسوب دارد و در صورت عدم تكافو بقيه طلب خود را از وي مطالبه و دريافت دارد و مشتري حق هرگونه اعتراض را تحت هر عنوان كه باشد از خود سلب مي نمايد.

9- اگر صندوق تحت هر عنوان اشتباهاً يا من غير حق ، وجوه يا ارقامي به حساب مشتري منظور و يا در محاسبه ، هر نوع اشتباهي نمايد در هر موقع مجاز و مختار است راساً و مستقلاً بدون انجام هيچگونه تشريفات اداري و قضايي در رفع اشتباه و برگشت و تامين و انتقال وجوه واريز شده از حسابهاي مشتري اقدام نمايد و تشخيص صندوق نسبت به اين امر معتبر بوده و مشتري حق هر گونه اعتراض و ادعايي را به عمل صندوق از هرجهت از خود سلب واسقاط مي نمايد.

10- قرارداد حسابهاي جاري قرض الحسنه علاوه بر مواردقانوني در هر موقع و موردي بنا به تصميم يكي از طرفين قابل فسخ خواهدبود.

11- چنانچه مانده حسابهاي جاري قرض الحسنه در مدت 2 سال شمسي از مبلغ 10.000ريال كمتر بوده و گردش هم نداشته باشد، در پايان سال دوم و از آن به بعد مادام كه وضع به همين منوال باقي باشد،در پايان هرسال كارمزد طبق تعرفه صندوق براي جبران هزينه هاي دفتري از حساب برداشت خواهد شد.

12- صندوق باستناد ماده 21 قانون اصلاحي صدورچك،حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار حواله بي محل صادركرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگر باز نخواهدنمود.

13- صاحب وياصاحبان حساب موظفند به محض تغيير محل اقامت ، صندوق را از نشاني جديد خود كتباً مطلع نمايند و مادام كه نشاني جديد به اطلاع صندوق مربوطه نرسيده كليه مراسلات و اوراق و رسيدها و صورت حسابها به آخرين نشاني آنها ارسال خواهدشد.

14-درمواقعي كه صاحب حساب بيش از يك نفر باشد حق برداشت متفقاً خواهدبودمگراينكه صاحبان حساب نحوه برداشت را هريك به تنهايي و يا به نحوديگر در فرم افتتاح حساب مشخص نمايند.

15- به هنگام افتتاح حساب مشترك بايد قدرالسهم هريك از صاحبان حساب در فرم افتتاح حساب قيدشود (بالسويه يا باسهم نامساوي) و اگر در فرم حساب سهم تعيين نشده باشد موجودي حساب بالسويه به صاحبان حساب تعلق دارد.

16-حسابهاي مشترك با تقاضاي كتبي هريك ويا هر تعداد از صاحبان حساب مسدودمي شود، در هر صورت پس ازمسدودشدن حساب ، موجودي حساب و وجوه در راه مطابق قدرالسهمهاي تعيين شده تقسيم خواهدشد.

17-چنانچه صاحب حساب و يايكي از صاحبان حساب مشترك فوت نمايد، ماداميكه صندوق از اين موضوع بي اطلاع باشد پرداخت حواله هاي صادره عهده حساب مزبور هيچگونه مسووليتي رامتوجه صندوق نخواهدساخت . بديهي است به محض اطلاع از فوت مشتري باستثناي حواله هايي كه تاريخ آنها مقدم بر تاريخ فوت باشد عمليات پرداخت از حسابهاي مربوطه متوقف خواهد
شد.

18-صندوق مي تواندكليه وجوهي را كه اشخاص در قالب استفاده از خدمات بانكي بنحو غير مجاز از آنها بهره مند شده و مكلف به استرداد وجوه مزبور و كليه خسارات مربوطه طبق مفاد
قراردادهاي تنظيمي مي باشند، از موجودي كليه حسابهاي آنان نزد خود راساً و بدون هيچگونه تشريفات برداشت نمايد.

19- صندوق مجاز است بابت هزينه هاي مرتبط با حساب مشتري از قبيل صدور دسته حواله ، وصول اسناد و بروات ، صدور صورتحساب ، صدور دفترچه پس انداز المثني ، كارمزد خدمات و ... از موجودي كليه حسابهاي آنان نزد خود راساً و بدون هيچگونه تشريفات برداشت نمايد.

تاريخ......../......./.......13

نام ونام خانوادگي صاحب حساب/ صاحبان حساب

1-................................................................ امضاء

2-................................................................ امضاء

3-................................................................ امضاء

4-................................................................ امضاء

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا