امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مبارزات سیاسی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حیدری

مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حیدری بدلیل حضور در تظاهرات و سخنرانیهای متعدد علیه رژیم پهلوی و راه اندازی گروه مسلح والعصر ، محکوم به 26 ماه و 13 روز زندان گردید.

ایشان دوران اسارت خود را همزمان با آیت اله واعظ طبسی ، شهید هاشمی نژاد ، شهید موسوی قوچانی و ... سپری نمود.

ذیلاً اسنادو مدارک بازداشت و اسارت مرحوم حاج آقای حیدری که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در اختیار بیت مرحوم قرار گرفته ارائه می گردد:

حکم آزادی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری از زندان رژیم پهلوی

                                                                                 تاريخ: 31/5/36     شماره:32341-10226-12

از دايره زندان مشهد

برياست دادسراي دادگاه تجديد نظر ( ) مشهد

موضوع:آزادي زنداني ضد امنيتي سيدمصطفي رضوي حيدري فرزند سيدمحمد

نامبرده بالا که بموجب نامه شماره 12/31/66/401تاريخ 4/11/44آندادستاني به دو سال حبس محکوم و از تاريخ 16/6/34بازداشت گرديده با احتساب روز بازداشت قبلي محکوميتش روز
3/6/36خاتمه مييابد خواهشمند است دستور فرمايند نسبت به آزادي وي نظريه اعلام تا اقدام شود.م

رئيس دايره زندان سرهنگ 2 فرزين

از سوي سرگرد حيدري


فرم مشخصات مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری در بدو ورود به زندان رژیم پهلوی


حکم اتمام دوران اسارت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری و معرفی مجدد به ساواک رژیم پهلوی

شهرباني خراسان- دايره زندان      

         تاريخ3/6/2536

نام سيدمصطفي نام خانواده رضوي حيدري پدر سيدمحمد زنداني شماره 32361که بموجب نامه شماره 12/31/66/401تاريخ4/11/34تجديد نظر به بزه اقدام عليه کشور به دو سال حبس و پرداخت مبلغ ..........ريال غرامت/جريمه محکوم گرديده و از تاريخ 16/6/34الي کنون مدت دو سال حبس در باره اش اجرا گرديده مقرر فرمائيد نامبرده را از امروز از زندان آزاد و به ساواک معرفي نمايند.

بايگان زندان                     متصدي محکومين ومقوم زندان                     رئيس دفتر
زندان

نامبرده بالا انگشت نگاري شد و با انگشت نگاري قبل مطابقت دارد امضا انگشت نگار

افسران نگهبان داخل و خارج طبق گزارش فوق رفتار نمايند مورخه 3/6/36

از طرف رئيس زندان سرگرد حيدری


تایید اجرای حکم بازداشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری توسط ساواک و ارسال بیوگرافی ایشان

12-13238-32341      29/6/54

ازشهرباني استان خراسان(مشهد)

به تيمسار رياست اداره زندانها

موضوع:بازداشت زنداني ضد امنيتي مصطفي رضوي حيدري فرزند سيدمحمد

برابرگزارش دايره زندان ياد شده بالا که بموجب نامه شماره 51736/1ت 24/6/56ساواک خراسان مستند به فراز از بازپرسي شعبه سوم باتهام اقدام عليه امنيت کشور قرار بازداشت موقت در باره اش صادر گرديده روز 24/6/54بزندان معرفي و بازداشت گرديده است اينک دو برگ بيوگرافي ملحق بعکس وي تهيه و ارسال ميگردد.

رئيس شهرباني استان خراسان. سرلشگر نوروزي

ازسوي         عربشاهي

گيرنده

رياست شعبه اطلاعات شهرباني ضمن ارسال برگ بيوگرافي نامبرده دارنده عکس 32341جهت اطلاع


اعلام قطعیت رای زندانی سیاسی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری

 ازدادسراي دادگاه تجديد نظر شماره 12مشهد                                                                                    12/31/66/401       4/11/54

برياست زندان شهرباني مشهد
موضوع. اعلام قطعيت رای

پيرو4/27/66/401-29/8/54غير نظامي 1- محمدعلي صبوري فرزندصفر 2-هادي کاملان نجار فرزند محمدعلي 3- سيدمصطفي رضوي حيدري فرزند سيدمحمد برابر راي شماره 155مورخه 1/9/54دادگاه تجديد نظر شماره 12مشهد مبني بر محکوميت رديف يکم بمدت پانزده سال حبس جنائي درجه يک ،رديف دوم به حبس دائمی و رديف سوم به دوسال حبس جنائي درجه 2 با احتساب بازداشت قبلي آنان (اولويت يک از11/6/54و بيست سوم از16/6/54تاکنون و ضبط ترياک مکشوفه بنفع دولت که بموجب امريه شماره 1/11/1391/66/401-3/10/54اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي در تاريخ 1/10/54قطعيت يافته اعلام ميگردد دستور فرمايند مراتب را ضمن ابلاغ بنامبردگان در سوابق مربوطه نيز منعکس نمايند.

رئيس دادسراي دادگاه تجديد نظر شماره 12مشهد-سرهنگ 2قضائي فضلي زاده

اصل در837ضبط است.


دستوررییس ساواک خراسان به ریاست شهربانی برای اعزام مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری به دادسرا

 به تيمساررياست شهرباني خراسان                                                                                           شماره 2055/ه 1

(دايره زندان)                                                                                                                           تاريخ26/7/54

ازساواک خراسان                                                                                                                     پيوست...........

در باره مصطفي رضوي حيدري . حسين رافتي. حيدرعلي الهي .و سيدعلي باقرزاده ثاني و ابوالفضل رستگار مطلق

پيرو شماره 1732/ه ا و 1734/ه ا و 1735/ه ا – و1736/ه ا و 1737/ه ا- 24/6/54خواهشمنداست دستور فرمايند نامبردگان فوق را با مراقبت کامل راس ساعت اداري روز جاري جهت
انجام تحقيقات بدادسراي دادگاه عادي 15مشهد اعزام دارند.-خ

رئيس ساواک استان خراسان – شيخان

از طرف احمدي

از زندانيان 1- سيدعلي باقرزاده ثاني 2- ابوالفضل رستگار مطلق درساعت 5/12 مورخه 26/7/54 رفع نيازو متن بررسي مراقبت تحويل گرديد که به زندان اعاده نمايند.


حکم آزادی زندانی ضد امنیتی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری

ازشهرباني استان خراسان (مشهد)                                                                                               32341/10995/12

به تيمساررياست اداره زندانها                                                                                                       12/6/36

موضوع.آزادي زنداني ضد امنيتي

پيرونامه 32341/13231/12-29/6/2534 برابر گزارش دايره زندان زنداني ضد امنيتي سيد مصطفي رضوي حيدري فرزند سيد محمد روز 3/6/2536در خاتمه دو سال حبس از زندان آزاد گرديده
است.م

رئيس شهرباني استان خراسان. سرتيپ ايماني

از سوي سرتيپ حب حيدر

 گيرندگان

 (1)رياست دادسراي دادگاه تجديد نظرمشهد عطف بشماره 21/11/66/401-6/6/2536جهت اطلاع

(2)دايره اطلاعات و اماکن عمومي(شعبه اطلاعات) پيرو شماره26341/6004/12-30/3/2536جهت اطلاع ضمنا يکبرگ تعهد نامه که از وي اخذ گرديده به پيوست ميباشد.

اقدام کننده . سرپاسبان ثاقبي

رئيس دفتر . سروان عموئي

رئيس دايره زندان سرهنگ 2فرزين


تصویر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری در بدو ورود به زندان و پلاک گذاری ایشان


برگ مشخصات زندانی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری در بدو ورود به زندان  رژیم پهلوی


گزارش فعالیتهای سیاسی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری توسط فرماندار طبس به استاندار خراسان

وزارت کشور

استانداری خراسان

محرمانه

مقام معظم استانداری خراسان

محترماباستحضار ميرساند.

براثرگزارش آقای واسعی معاون اداره تعاون روستائی طبس عنوان سرکار سروان شيخ الاسلامی رئيس شهربانی طبس که ضمن آن اعلام شده در کريت شخصی بنام سيدمصطفی حيدری در منبر بر عليه مروجين مذهبی اوقافی مطالبی گفته است شخصاً باتفاق رئيس اوقاف به کريت عزيمت وبا تحقيقات از آقايان حاج محمد کاظم شريعتی مدير دبستان کريت ومحمدجليلي عضو
انجمن محل آنها تائيد نمودند سيدمصطفی حيدری اهل فهالنج طبس که در مدرسه نواب مشهدطلبه است به کريت آمده ودر منبر عليه مروجين مذهبی اوقاف مطالبی گفته ومتذکر شده برابر رساله آقای خمينی اوقافی که حقوق از دولت دریافت ميدارند وبطور کلی مامورين دولت مشرک هستند وپول آنها حرام است وتوضيح دادند آقای مهاجری آموزگار دبستان که معمم است باظهارات طلبه مذکور اعتراض کرده وبعداز او منبر رفته ومطالب سيدمصطفی حيدری راتکذيب واز دستگاه های دولتی تعريف نموده است وبرابر اظهارات اهالی سيدمصطفی حيدری صبح روز بعد از گفتن اين مطالب بسمت مشهد عزيمت کرده وبرابر نامه شماره 4/225/14)9/6-21/2/50 اوقاف سيد مصطفی حيدری رضوی فرزند سيدمحمد در مشهد درمدرسه نواب دربالا خيابان سکونت واشتغال به تحصيل دارد عليهذا مستدعی است در صورت اقتضای رای آن مقام عالی مقرر فرمايند نسبت به تعقيب اين شخص که تحت عنوان واعظ اذهان روستائيان رامشوب مينمايد اقدام نمايند تاديگراين افرادکوته فکراز عنوان واعظ بودن سوءاستفاده ننمايند.

فرماندار شهرستان طبس جهان انديش

468/م

رونوشت
برای اطلاع سازمان اطلاعات وامنيت خراسان فرستاده ميشود.

از طرف استاندار خراسان


گزارش فعالیتهای سیاسی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدری توسط رییس ساواک استان به استاندار خراسان

نخست وزيری

سازمان اطلاعات وامنیت کشور

س.ا.و.ا.ک

از ساواک استان خراسان

به رياست شهربانی استان خراسان

درباره سيد مصطفی حيدری

طبق نامه 468/م-20/2/50استانداری خراسان مستند بگزارش فرماندار طبس آقای واسعی معاون اداره تعاون روستائی طبس ضمن گزارشی به عنوان سرکار سروان شيخ الاسلامی رئيس شهربانی طبس اعلام داشته نامبرده بالا که طلبه مدرسه نواب مشهد است در کريت روی منبر بر عليه مروجين مذهبی اوقافی مطالبی ايراد واظهار داشته .برابر رساله خمينی اوفافی که حقوق از دولت دريافت ميدارند وبطور کلی مامورين دولت مشرک هستند و پول آنها حرام است که درنتيجه مهاجری آموزگار دبستان که معمم است باظهارات طلبه مذکور اعتراض وگفتار وي رارد کرده از دستگاههای دولتی تعریف ميکند طلبه مذکور پس از بيان اين مطالب خلاف وتحریک آميز به مشهد مراجعت ودر مدرسه نواب اقامت مينماید.خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اعلام صحت وسقم موضوع سابقه طلبه موصوف را اعلام ودر صورت صحت خبر به وی ابلاغ گردد که خود را به ساواک معرفی نمايد.

رئيس ساواک استان خراسان .شيخان

ازطرف سعیدی

اقدام کننده -قضنفری               رئيس دایره -هجیری                         رئيس بخش -نشاط


گزارش پرداخت شهریه توسط مقام معظم رهبری به مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی رضوی حیدریو سایر مبارزین

رونوشت گزارش خبر شماره 17747/9 ه-27/11/53منبع6323

موضوع .شيخ محمدرضا محامی وسيدعلی خامنه ای

یاد شدگان بافراد مشروحه زيربابت شهریه وجوهی پرداخت نموده اند.

1-سیدآبادی 2-تقوی 3-موسوی 4-ذاکری 5-عمادی 6-دعاگو7-مهرابی 8-نوروزیان 9-حیدری 10-شریفی11-خاکشور12-ربانی13-رضائی14-آخوندی15-حجتی16-ایزدپناه 17-زمانی18-میری 19-گنابادی 20-عادلی 21-محمدآبادی 22-سلطانی 23-بهرامی24-فاضلی 25-کبیری26-عبدی 27-سعادتی 28-آب سالان29-سعادتی30-باغشنی31-رستم نیا 32-روحانی 33-حسینی 34-نقی زاده 35-سجادی 36-گلستانی 37-نقره ای 38-بنی اسدی 39-حسینی 40-حسینی 41-ولی پور 42-جهاندوست 43-اسلامی 44-احمدی 45-موسوی زاده 46-ابراهیمی 47-مرادی 48-افشاری 49-مجد 50-کامیاب 51-داودی 52-عاملی 53-موسوی 54-فرزانه 55-حافظی 56-اسدی 57-هاشمی 58-غزالی 59-احمدی 60-عاشوری 61 -حکیمی 62 -واعظی مدرس 63-احمدی 64-مروی 65-صادقی 66-سبحانی 67-عجم 68-صادقی (ازردیف 1تاردیف 15هرنفر800ریال واز ردیف 16تا ردیف 48هر نفر 600ریال واز ردیف 49تا ردیف 61هر نفر 3000ریال وازردیف 62تا ردیف 68هر نفر 1500ریال ).

نظریه چهارشنبه 1-حسین عمادی معروف به شاهرودی .محسن دعاگو فیض آبادی .ماشاءاله دهباریان معروف به محرابی .مصطفی رضوی حیدری .حسن ربانی .شیخ عباس پرزور معروف به حجتی .محمد ارگی معروف به بهرامی .حسین سعادتی .مهدی بغشنی .حسن رضا بنی اسدی .امیر مجد .محمدرضا کامیاب شیخ جواد حافظی .شیخ غلامرضا اسدی .شیخ حسین غزالی .شیخ حبیب اله عاشوری .محمد حکیمی پور مهریزی .محمود مروی سماورچی و شیخ علی اصغر صادقی دارای سابقه هستند ضمنا تحقیق مستقیم ازمحامی وخامنه ای پیرامون مفاد خبر محافظت شنبه لطمه وارد مینماید 2-مشخصات سایر افراد بتدریج تهیه وارسال خواهد شد .

اصل در پرونده کلاسه 7673است.

در پرونده کلاسه 36686بایگانی شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا